Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW DZIENNIKARSTWA UPJPII, DZIENNIKARSKIEGO KOŁA NAUKOWEGO UPJPII I KOŁA MŁODYCH ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO SDP

„NAGRODA MŁODYCH DZIENNIKARZY IM. BARTKA ZDUNKA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów Dziennikarstwa UPJPII, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem” z siedzibą w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 1.
 2. Z Organizatorem współpracuje Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII, Koło Młodych Oddziału Krakowskiego SDP oraz redakcja „Gościa Niedzielnego”.
 3. Patronem Konkursu jest zmarły tragicznie w 2010 roku Bartłomiej Zdunek, student pierwszego rocznika dziennikarstwa i komunikacji społecznej UPJPII, człowiek o niepospolitych zdolnościach i wielkim sercu, wspaniały przyjaciel i świetny kolega, któremu nie dane było za życia zadebiutować w świecie mediów i spełnić swoje wielkie marzenia dziennikarskie.
 4. Patronem kategorii specjalnej, obejmującej reportaże nie będące debiutami, jest Paweł Migas, absolwent dziennikarstwa UJ, doktorant i prowadzący zajęcia w Studium Dziennikarstwa na Papieskiej Akademii Teologicznej oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 2002 roku, jeszcze w trakcie studiów, roku rozpoczął on współpracę z krakowskim oddziałem „Gościa Niedzielnego”, a od 2005 pracował tam na pełnym etacie. Był wybitnie zdolny, mrówczo pracowity i posiadał wspaniałe cechy osobowości – uczynność, pogodę ducha oraz życzliwość do ludzi i świata. Zmarł nagle, po krótkiej chorobie, nie doczekawszy swoich 25 urodzin.

§2

 1. Konkurs odbywa się corocznie, a jego rozstrzygnięcie następuje do 31 marca każdego roku.
 2. Decyzje o przyznaniu nagród w konkursie podejmuje Kapituła Konkursowa powoływana przez Organizatora i corocznie uzupełniana o laureatów konkursu.
 3. Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna, rozdzielana na trzy kategorie:
  1. Debiut Publicystyczny Roku
  2. Inicjatywa Roku
  3. Reportaż – po debiucie
 4. Wartość puli nagród wynosi 2500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i może ulec zwiększeniu wraz z pozyskiwaniem nowych fundatorów.
 5. Dodatkową nagrodą w kategorii „Reportaż – po debiucie” jest publikacja w jednym z mediów, należących do Instytutu Gość Media.

§3

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§4

 1. W Konkursie w kategoriach wymienionych w Par. 2 punkcie 3, podpunktach a-b rozpatrywane są osoby studiujące lub które ukończyły studia nie wcześniej, niż rok przed zgłoszeniem do konkursu (nie mające dłużej niż rok statusu dziennikarza lub statusu redaktora w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).
 2. Autorami prac zgłaszanych w kategorii c) mogą być zarówno osoby posiadające status dziennikarza, jak i niezwiązane z żadną redakcją, które w dniu przesłania zgłoszenia nie ukończyły 35 lat.
 3. Laureatem konkursu może zostać osoba, która w roku konkursowym nie ukończyła 28 roku życia. Wymóg ten nie obowiązuje w przypadku kategorii „Reportaż – po debiucie”.
 4. Laureatem konkursu w kategorii Inicjatywa Roku może zostać także grupa osób (nie będąca dłużej niż rok redakcją w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).
 5. Nagrody mogą zostać przyznane za osiągnięcia dokonane w roku objętym Konkursem.
 6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

§5

 1. Zgłoszenia kandydatów do nagród w konkursie przyjmowane są wraz z uzasadnieniem od redakcji mediów ogólnopolskich, członków Kół Naukowych, członków Stowarzyszenia, członków Zarządu Dziennikarskiego Koła Naukowego, członków Koła Młodych oddziału SDP oraz członków Kapituły Konkursowej przez formularz kontaktowy na stronie nagrodamlodychdziennikarzy.wordpress.com. Natomiast prace konkursowe przyjmowane będą drogą mailową na adres: nagrodamlodychdziennikarzy@gmail.com z tytułem wiadomości: „Nagroda Młodych Dziennikarzy- nazwa kategorii-imię i nazwisko”.
 2. Zgłoszenia kandydatów do nagród w kategorii „Reportaż – po debiucie” przyjmuje mailowo (adres: krakow@gosc.pl, z tytułem wiadomości: „Nagroda Młodych Dziennikarzy”) i listownie redakcja „Gościa Krakowskiego”. Każdy z kandydatów może zgłosić do Konkursu jeden utwór w każdej edycji.Po wstępnej selekcji jej przedstawiciele, jako członkowie Kapituły Konkursowej, zgłoszą najlepsze prace podczas końcowych obrad Kapituły.

§6

 1. Nagroda w kategorii a) przyznawana jest za debiutancki utwór dziennikarski, cechujący się wysokimi walorami dziennikarskimi i rzetelnością w połączeniu ze świeżością spojrzenia.
 2. Nagroda w kategorii b) przyznawana jest za oryginalne i nowatorskie rozwiązanie lub działanie dziennikarskie.
 3. Nagroda w kategorii c) przyznawana jest za niepublikowany wcześniej utwór dziennikarski (tekst, reportaż radiowy lub telewizyjny), spełniający wymogi gatunku, jakim jest reportaż.

§7

 1. Kapituła Konkursowa może dokonać dowolnego podziału środków pieniężnych składających się na pulę nagród.
 2. Kapituła Konkursowa może nie przyznać nagrody w jednej z kategorii.
 3. Kapituła Konkursowa może przyznać dwie równorzędne nagrody w każdej z kategorii konkursowych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

 1. Dane osobowe, udostępnione przez Laureatów, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłaszając swoją pracę w kategorii „Reportaż – po debiucie” autor oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania utworem oraz, że utwór nie był dotychczas publikowany w mediach. Autor wyraża także zgodę na nieodpłatne opublikowanie nagrodzonego utworu przez Instytut Gość Media.
 3. Instytut Gość Media zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dodatkowej nagrody, jaką jest publikacja nagrodzonego reportażu bez podania przyczyny.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronach internetowych i dostępne w siedzibie Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODYCH TWÓRCÓW FILMOWYCH IM. ANDRZEJA BACZYŃSKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Organizatorami Konkursu są: Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII (Organizator Główny) oraz Redakcja Programów Katolickich im. Księdza Andrzeja Baczyńskiego i
  Koło Młodych Oddziału Krakowskiego SDP.
 2. Patronem Konkursu jest zmarły w 2015 roku ks. prof. Andrzej Baczyński, współtwórca studiów z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UPJPII, założyciel i dyrektor Redakcji Programów Katolickich TVP Kraków, twórca wielu programów i filmów dokumentalnych o tematyce religijnej, wrażliwy artysta, wspaniały przyjaciel
  i kolega, nauczyciel wielu młodych dziennikarzy i filmowców.
  §2
 3. Konkurs odbywa się corocznie a jego rozstrzygnięcie następuje do 31 marca następnego roku.
 4. Decyzje o przyznaniu nagród w konkursie podejmuje Kapituła Konkursowa powoływana przez Organizatorów i corocznie uzupełniana o laureatów konkursu.
 5. Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna, rozdzielana na trzy kategorie:
  a) Nagroda Główna
  b) Wyróżnienie za debiutancki reportaż filmowy
  c) Wyróżnienie za film o tematyce religijnej
 6. Wartość puli nagród wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych) i może ulec zwiększeniu wraz z pozyskiwaniem nowych fundatorów.

§3

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatorów oraz wersji papierowej w siedzibie Organizatora Głównego.


  II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  §4
 2. W Konkursie w kategoriach wymienionych w Par. 2 punkcie 3 rozpatrywane są osoby studiujące lub które ukończyły studia nie wcześniej, niż rok przed zgłoszeniem do konkursu (nie mające dłużej niż rok statusu dziennikarza lub statusu redaktora w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami), które w dniu przesłania zgłoszenia nie ukończyły 28 lat.
 3. Nagrody mogą zostać przyznane za osiągnięcia dokonane w roku objętym Konkursem.
 4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie Kapituły Konkursowej a także członkowie ich najbliższej rodziny.
  §5
 5. Zgłoszenia kandydatów do nagród w konkursie przyjmowane są wraz z uzasadnieniem od redakcji mediów ogólnopolskich, od członków Kół Naukowych, od członków Stowarzyszenia, członków Zarządu Dziennikarskiego Koła Naukowego, członków Koła Młodych Oddziału SDP oraz członków Kapituły Konkursowej przez formularz kontaktowy na stronie nagrodamlodychdziennikarzy.wordpress.com. Natomiast prace konkursowe przyjmowane będą drogą mailową na adres: nagrodamlodychdziennikarzy@gmail.com z tytułem wiadomości: „Nagroda Młodych Dziennikarzy-nazwa kategorii-imię i nazwisko”.
 6. Wszystkie nadesłane przez uczestników prace zaliczane będą do kategorii głównej tj.Młodzi Twórcy Filmowi. O przyznaniu nagrody w kategoriach o których mowa w ust.2 pkt. 3 decyduje Kapituła Konkursowa jednocześnie zastrzegając sobie prawo do przyznania tylko Nagrody Głównej.
  §6
 7. Nagroda w kategorii a) przyznawana jest dla reżysera debiutanckiego utworu filmowego (filmu dokumentalnego, reportażu filmowego, programu telewizyjnego, etiudy filmowej) cechującego się wysokimi walorami dziennikarskimi, artystycznymi, rzetelnością dokumentacyjną i jakością wykonania, w połączeniu ze świeżością spojrzenia.
 8. Nagroda w kategorii b) przyznawana jest reżyserowi debiutanckiego reportażu filmowego lub telewizyjnego za oryginalne i nowatorskie opracowanie tematu, jakość wykonania i walory artystyczne.
 9. Nagroda w kategorii c) przyznawana jest za utwór filmowy (film dokumentalny, reportaż filmowy, reportaż telewizyjny, etiudę filmową, program telewizyjny), którego tematem jest wiara, kontekst społeczny i kulturowy religii, problematyka wartości duchowych.
  §7
 10. Kapituła Konkursowa może dokonać dowolnego podziału środków pieniężnych składających się na pulę nagród.
 11. Kapituła Konkursowa może nie przyznać nagrody w jednej z kategorii.
 12. Kapituła Konkursowa może przyznać dwie równorzędne nagrody w każdej z kategorii konkursowych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

 1. Dane osobowe, udostępnione przez Laureatów, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  §9
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane w miejscach wskazanych w § 3.