Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „NAGRODA MŁODYCH DZIENNIKARZY IM. BARTKA ZDUNKA”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów Dziennikarstwa UPJPII, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem” z siedzibą w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 1.

2. Z Organizatorem współpracuje Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII, Koło Młodych Oddziału Krakowskiego SDP, Fundacja im. Ks. Prof. Andrzeja Baczyńskiego, Redakcja Programów Katolickich TVP3 Kraków im. Księdza Andrzeja Baczyńskiego oraz redakcja „Gościa Niedzielnego”.

3. Patronem Konkursu jest zmarły tragicznie w 2010 roku Bartłomiej Zdunek, student pierwszego rocznika dziennikarstwa i komunikacji społecznej UPJPII, człowiek o niepospolitych zdolnościach i wielkim sercu, wspaniały przyjaciel i świetny kolega, któremu nie dane było za życia zadebiutować w świecie mediów i spełnić swoje wielkie marzenia dziennikarskie.

4. Patronem kategorii specjalnej, obejmującej reportaże nie będące debiutami, jest Paweł Migas, absolwent dziennikarstwa UJ, doktorant i prowadzący zajęcia w Studium Dziennikarstwa na Papieskiej Akademii Teologicznej oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 2002 roku, jeszcze w trakcie studiów, rozpoczął współpracę z krakowskim oddziałem „Gościa Niedzielnego”, a od 2005 pracował tam na pełnym etacie. Był wybitnie zdolny, mrówczo pracowity i posiadał wspaniałe cechy osobowości – uczynność, pogodę ducha oraz życzliwość do ludzi i świata. Zmarł nagle, po krótkiej chorobie, nie doczekawszy swoich 25. urodzin.

5. Patronem kategorii specjalnej, obejmującej oryginalne produkcje filmowe jest zmarły w 2015 roku ks. prof. Andrzej Baczyński, współtwórca studiów z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UPJPII, założyciel i dyrektor Redakcji Programów Katolickich TVP Kraków, twórca wielu programów i filmów dokumentalnych o tematyce religijnej, wrażliwy artysta, wspaniały przyjaciel, nauczyciel wielu młodych dziennikarzy i filmowców.

6. Patronem kategorii specjalnej, obejmującej oryginalne fotografie reporterskie i fotoreportaże jest zmarły w 2023 roku ceniony fotograf i dziennikarz Andrzej Stawiarski – wieloletni Prezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członek Zarządu Głównego SDP. Był pomysłodawcą Krakowskiej Witryny Fotograficznej – cyklu spotkań krakowskich fotografów prasowych. 

§2

1. Konkurs odbywa się corocznie, a jego rozstrzygnięcie następuje, o ile nie zajdą szczególne okoliczności, do 30 kwietnia każdego roku.

2. Decyzje o przyznaniu nagród w konkursie podejmuje Kapituła Konkursowa powoływana przez Organizatora i corocznie uzupełniana o laureatów konkursu.

3. Nagrody pieniężne w Konkursie przyznawane są w pięciu kategoriach:

a) Debiut Publicystyczny Roku
b) Inicjatywa Roku
c) Reportaż – po debiucie
d) Młodzi Twórcy Filmowi
e) Obiektyw Młodych 

§3

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Konkursu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§4

1. W Konkursie w kategoriach wymienionych w Par. 2 punkcie 3, podpunktach a), b), d) oraz e) rozpatrywane są osoby, które w roku konkursowym nie ukończyły 28 roku życia, studiujące lub które ukończyły studia nie wcześniej, niż rok przed zgłoszeniem do konkursu (nie mające dłużej niż rok statusu dziennikarza lub statusu redaktora w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).

2. Autorami prac zgłaszanych w kategorii c) mogą być zarówno osoby posiadające status dziennikarza, jak i niezwiązane z żadną redakcją, które w dniu przesłania zgłoszenia nie ukończyły 35 lat.

3. Laureatem konkursu w kategorii Inicjatywa Roku może zostać także grupa osób (nie będąca dłużej niż rok redakcją w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).

4. Nagrody mogą zostać przyznane za osiągnięcia dokonane w roku objętym Konkursem.

5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

§5

1. Zgłoszenia kandydatów do nagród w Konkursie wraz z uzasadnieniem przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy udostępniany na stronie Konkursu lub przesłanie ich drogą mailową na adres nagrodamlodychdziennikarzy@gmail.com.

2. Każdy z kandydatów może zgłosić do Konkursu jeden utwór w każdej edycji.

§6

1. Nagroda w kategorii a) Debiut Publicystyczny Roku przyznawana jest za debiutancki utwór dziennikarski, cechujący się wysokimi walorami dziennikarskimi i rzetelnością w połączeniu ze świeżością spojrzenia.

2. Nagroda w kategorii b) Inicjatywa Roku przyznawana jest za oryginalne i nowatorskie rozwiązanie lub działanie dziennikarskie.

3. Nagroda w kategorii c) Reportaż – po debiucie przyznawana jest za niepublikowany wcześniej utwór dziennikarski (tekst, reportaż radiowy lub telewizyjny), spełniający wymogi gatunku, jakim jest reportaż.

4. Nagroda w kategorii d) Młodzi Twórcy Filmowi przyznawana jest za autorską produkcję filmową (film dokumentalny, reportaż filmowy lub telewizyjny, etiudę filmową) cechującą się wysokimi walorami dziennikarskimi, artystycznymi, rzetelnością dokumentacyjną, pomysłowością i jakością wykonania.

5) Nagroda w kategorii e) Młody Obiektyw jest przyznawana za autorską fotografię reporterską lub fotoreportaż, które cechują się autentycznością, wrażliwością dziennikarską, zawierają w sobie historię oraz cechują się wysokimi walorami wykonania bez poddania fotografii wzmożonej obróbce (dopuszczalne są jedynie podstawowe poprawki techniczne bez użycia narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji).

§7

1. Kapituła Konkursowa może dokonać dowolnego podziału środków pieniężnych składających się na pulę nagród.

2. Kapituła Konkursowa może nie przyznać nagrody w jednej z kategorii.
3. Kapituła Konkursowa może przyznać dwie równorzędne nagrody w każdej z kategorii konkursowych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. Dane osobowe, udostępnione przez Laureatów, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. Zgłaszając swoją pracę w kategorii „Reportaż – po debiucie” autor oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania utworem oraz, że utwór nie był dotychczas publikowany w mediach. Autor wyraża także zgodę na nieodpłatne opublikowanie nagrodzonego utworu przez Instytut Gość Media.

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania Konkursu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. Tekst Regulaminu i zmiany zatwierdza Kapituła Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu są publikowane na stronach internetowych Konkursu.