Media jako “czwarta władza”

Media mają dużą wartość. Wiąże się to z tym, że obecnie prawie każdy ma swobodny dostęp do środków społecznego przekazu, a co za tym idzie, informacje w prosty sposób docierają do ogromnej grupy ludzi i mogą wpływać na ich sposób postrzegania świata. Media nieustannie nam towarzyszą i oddziałują na niemal każdą sferę życia. W związku z tym powinniśmy bacznie je obserwować i jednocześnie analizować zawarte w nich przekazy.

Media mają władzę

Wszystkie massmedia wywierają ogromny wpływ na swoich odbiorców. Dlatego nie bez kozery mówi się, że media to „czwarta władza”. To określenie definiuje środki społecznego przekazu we wszystkich krajach, w których panuje klasyczny Monteskiuszowski trójpodział  władzy na: ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Wszyscy ludzie, którzy współtworzą media mogą „rządzić” swoimi odbiorcami. Jednak cała sztuka polega na tym, by tej władzy nie wykorzystywać, a sprawować ją uczciwie, zgodnie ze wszelkimi zasadami zawartymi w Karcie Etycznej Mediów.

Powinność dziennikarzy

Dziennikarze mają realną władzę w swoich rękach. To od nich zależy, w jaki sposób zostaną przedstawione informacje. Czy będą one obiektywne czy wręcz przeciwnie. Jakie wiadomości zostaną zaprezentowane, a jakie przemilczane. Czy różnego rodzaju treści będą prawdziwe czy będą tak zwanymi fake newsami, czyli nieprawdziwymi informacjami. Na barkach dziennikarzy spoczywają trudne zadania. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby każda osoba zatrudniona w mediach posiadała poczucie pełnienia ważnej służby w społeczeństwie, która na pierwszym miejscu stawia prawdę i godność każdego człowieka.

Rola mediów

Media jako tak zwana „czwarta władza” powinny patrzeć na ręce władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej, po to, aby ograniczyć wszelkie patologie, takie jak korupcje czy różnego rodzaju nadużycia. To one kierując się dobrem wspólnym mają za zadanie stać na jego czele i robić wszystko, aby „opiekować się” drugim człowiekiem i jego potrzebami. Jednak by środki społecznego przekazu mogły swobodnie działać bardzo ważne jest, aby były niezależne od rządów sprawujących władzę w danym państwie. Niezależność pomoże odbiorcom popatrzeć z dystansu na wszystko, co się dookoła nich dzieje. Nie może być tak, że media nie mogą same o sobie decydować. Jeśli tak nie będzie, wysiłki związane z przekazem informacji bardzo często pójdą na marne, bo żaden z odbiorców nie będzie miał zaufania do dziennikarzy. Massmedia nie mogą uprawiać propagandy ani wpływać na poglądy swoich odbiorców. Ich głównym zadaniem jest informowanie i kontrolowanie działalności decyzyjnych osób w państwie.

„Czwarta władza” z założenia ma pomagać trzem pozostałym rodzajom władzy. Powinna wykorzystywać swoje możliwości do tego, aby pomagać słabszym, bezbronnym, a także, by niwelować wszelkie patologie w państwie. Na tym polega prawdziwa rola mediów.

Anna Mlyczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *